حروف صدا دار زبان آلمانی به صورت زیر است:

 

                      آ                     اِ                      ای                     اُ                             او                     

U                            O                      I                      E                    A

یکی از نقاط قوت زبان آلمانی منطقی بودنش هست یعنی همونطور که کلمات رو می نویسی همونطوری هم میخونی مثلا در کلمه ی Die Mode حرف e آخر کلمه هم تلفط می شود ، البته استثنائاتی هم وجود دارد که زیاد نیستند. در مورد حرف Die که قبل از کلمه ی Mode آمده است در پست ها ی بعدی توضیح خواهیم داد. این حرف حرف تعریف می باشد .